Dětská mozková obrna

Na internetu je k dispozici velké množství zdrojů, poskytujících informace o dětské mozkové obrně (DMO). Proto pro návštěvníky našeho webu uvádíme jen ty nejzákladnější informace o této nevyléčitelné chorobě z populárního zdroje,  Wikipedie.

 

Dětská mozková obrna (DMO)

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO; angl. cerebral palsy) nebo též mozková obrna je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku  nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. Pod tento pojem se nezahrnují poruchy hybnosti, které jsou způsobené různými onemocněními svalů či periferních nervů.

 

 

 

Základní fakta

Dětská mozková obrna není chorobou nakažlivou, ani dědičnou. Rodič  si této poruchy všimne teprve tehdy, když je pohybový vývoj dítěte opožděn nebo se začne opožďovat. Velmi často to bývá po zhruba prvním půlroce života.

Tato choroba je důsledkem určitého poškození mozku, zejména hypoxii. Může vzniknout během jednoho ze tří následujících období:

- V těhotenství (prenatální etiologie),
- při porodu (perinatální etiologie),
- v prvních měsících života dítěte (postnatální etiologie).

Postižené dítě se opožďuje nejen v pohybovém vývoji, ale je postižena také jeho psychika. Velmi často se k DMO ještě přidávají jiné vady, jako jsou např. snížení inteligence, smyslové vady a v mnoha případech epilepsie.

Časté jsou deformity nohou. Mezi nejčastější patří tzv. koňská noha, kdy je pata tažena vzhůru a noha stojí na špičce.

 

Formy DMO

Existují různé formy DMO. Jednotlivé formy DMO se často mezi sebou kombinují. Pak hovoříme o smíšených formách.

Diparetická forma

> symetrické postižení obou dolních končetin
> slabší dolní končetiny (méně vyvinuté)
> nápadný nepoměr mezi vzrůstem trupu a dolních končetin
> svalová hypertonie (svalové napětí)
> zkraty svalů - vadné držení dolních končetin i pánve
> inteligence bývá zachována

Hemiparetická forma

> nejčastější
> skoro vždy více postižena horní končetina
> typické postižení charakterizováno paží přitaženou k trupu
> končetina pokrčena až úplně ohnutá v lokti
> předloktí otočeno hřbetní stranou vzhůru
> ruka ohnuta směrem do dlaně a uchýlena směrem k malíkové straně
> postižené končetiny slabší a zpravidla kratší ve srovnání s druhostrannými

Kvadruparetická forma

> těžší forma diparetické formy
> obrnou postiženy všechny 4 končetiny

 

Na obrázku je Ládík zaujatý Yetim. Postavení rukou je pro postižení DMO typické.

 

 

Zdravotní postižení provázející DMO

- růstové problémy
- mentální postižení
- epilepsie
- poruchy zraku a sluchu
- abnormální pocity a poruchy citlivosti
- jiná postižení 

Léčba

DMO je choroba, která se nedá vyléčit. Dá se však pomocí léčby dosáhnout zlepšení podmínek a životních možností dítěte, což většinou příznivě ovlivňuje kvalitu jeho života. Lékařské pokroky posledních let a hlavně pokroky v léčbě postižených s DMO vedly k tomu, že dnes již mnozí z těch, kteří byli včas a správně léčeni, mohou vést téměř normální život.

Ani dnes ještě neexistuje nějaká standardní léčba, která by byla u všech pacientů dostatečně účinná. Lékař, který léčí pacienta s DMO, je víceméně závislý na řadě specializovaných odborníků, s jejichž pomocí nejprve správně určí a stanoví individuální poruchy a pak jim přizpůsobí celý terapeutický program. V současné době probíhá také několik klinických studií na aplikaci kmenových buněk z pupečníkové krve.

 

Magnetoterapie

 

Léčebný plán může zahrnovat:

- Léky pro léčbu epilepsie,
- léky uvolňující spastické svaly,
- dlahy pro svalovou nerovnováhu,
- operační léčba, tzv. invazivní - například Selektivní dorzální rizotomie,
- mechanické pomůcky,
- rehabilitace,
- speciální péči a výchovu.

Obecně platí, že čím dříve je komplexní léčba zahájena, tím větší má dítě šanci překonat vývojovou poruchu nebo se naučit zvládat různé úkoly alternativními způsoby. Používá se řada rehabilitačních metodik. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při zahájení do 6 měsíců věku dítěte. Začíná se obyčejně s reflexním plazením (tzv. Vojtova metoda).

Konec citátu.

 

Malíř Kamil Lhoták prodělal dětskou mozkovou obrnu (obr.: http://www.galerieart.cz)

 A tímhle obrázkem udělal radost rodičům Ládík. S obrnou jste pořád v něčem na začátku...

 

 

Také web www.dmo.cz přístupnou formou podává informace o dětské mozkové obrně. Poskytuje cenné informace pro postižené a jejich blízké, kteří o ně pečují. Následující odstavce citujeme z webu www.dmo.cz

 

Je možno DMO léčit – a jakým způsobem?

DMO je stav způsobený nevratným poškozením některých částí mozku, důležitých pro správný pohyb a udržení polohy těla. Z této definice vyplývá, že hlavní příčinu tohoto stavu - nevratné poškození - léčit nelze. To ale na druhé straně neznamená, že bychom neměli k dispozici účinné prostředky, jak pacientům s DMO pomoci. Léčba má být vždy komplexní a individuálně určena pro každého pacienta – má řešit pokud možno všechny problémy, které jsou s DMO spojeny. Níže uvedený souhrn je proto jen orientační a nekompletní.

Naprosto zásadní pro léčbu DMO a všech stavů, které mohou do DMO vyústit, je rehabilitace – fyzioterapie. Existuje mnoho rehabilitačních metod, jsou různě náročné a účinné. (V naší republice je rozšířena velmi účinná rehabilitační metoda reflexní lokomoce – dle prof. Vojty, v angloamerické oblasti převažuje použití metody podle manželů Bobathových, užívaných metod je však větší počet, některé z nich jsou v praxi ověřeny více, jiné méně.) Zásadou je vždy včasné zahájení účinné a intenzivní rehabilitační péče, která určitě může alespoň minimalizovat následky mozkového poškození pro hybnost pacienta.

 

 Dětská léčebna Vesna           Ergoterapie        Kavárna na kolonádě v Janských Lázních

 

Existují i další metody, které umožňují do jisté míry ovlivnit příznaky spojené s DMO. U spastických forem DMO je možno (ovšem pouze v některých případech a v určitých fázích vývoje onemocnění) přistoupit k aplikaci botulotoxinu (injekce této látky do svalu vede k jeho přechodné obrně a tedy k uvolnění), dále použití látek uvolňující svalové napětí  – baclofenu  – nově  prostřednictvím baclofenové pumpy. Pumpa je pacientům implantována do podkoží na břiše a tenkou silikonovou hadičkou dávkuje lék proti spasticitě přímo k míše. Její výhodou je, že takto podávaný lék účinkuje už ve velmi nízkých dávkách a množství se vždy upraví přesně dle potřeb pacienta, nedochází proto k předávkování ani ke zbytečným nežádoucím účinkům. Někdy je účelné operační přetětí nervových kořenů vedoucích vzruchy ze spastických svalů (dorzální rhizotomie) – způsobí také uvolnění svalů.

Součástí péče o pacienty s DMO je ortopedické sledování - důležité mohou být ortopedické výkony - opět zejména u spastických forem DMO je v některých případech možno příznivě ovlivnit hybnost ortopedickými operačními výkony na spastických svalech, případně operačně řešit komplikace na pohybovém aparátu (zejména poruchy v oblasti kyčlí, kolen, hlezna a nohy).

V případě rozvinutých forem DMO je vhodné a nutné použití kompenzačních a protetických pomůcek dle individuální potřeby pacienta: ortézy, polohovací zařízení, kočárky, vozíky atp., jejich cílem je vždy kompenzace hybné poruchy tak, aby byl minimalizován jejich vliv na běžný život pacienta. Jak je uvedeno, péče o pacienty s DMO má být komplexní, včetně léčby komplikací a doprovodných problémů, na jejich řešení se podílí mnoho specialistů a profesí – lékařských (neurolog, ortoped, oční lékař, ORL, psychiatr, neurochirurg, gastroenterolog aj.) i nelékařských (psycholog, logoped, ergoterapeut, speciální pedagog, technik pro zhotovení protetických pomůcek, sociální pracovník, atd.)

Konec citátu

Specializovaná terapie Reha-Basic, Sanatoria Klimkovice 

 

Existuje řada organizací na podporu péče o postižené DMO, například Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. (www.dmoinfo.cz), jehož posláním je:

a) Poskytovat dostupnou a možnou komplexní, individuálně diferencovanou a potřebnou pomoc a podporu všem osobám postiženým DMO,

b) poskytovat dostupnou, možnou a potřebnou pomoc a podporu rodinám osob postižených DMO při získávání všech potřebných kontaktů a informací o možnostech a formách pomoci a podpory při péči o jejich postižené příslušníky,

c) sledovat a shromažďovat dostupné a relevantní informace a poznatky ze všech dotčených oborů o příčinách, projevech, možnostech a formách pomoci, podpory a rehabilitace osob s diagnózou DMO, a zpřístupňovat tyto poznatky,

d) spolupracovat v rámci možností s organizacemi zaměřenými na DMO u nás i v zahraničí,

e) vyvíjet potřebné, možné a dostupné aktivity k obhajování a prosazování všech oprávněných práv a zájmů osob postižených DMO a jejich rodin,

f) zřizovat organizační jednotky k plnění výše uvedených cílů.

  

Odkazy:

www.dmo.cz

www.neurologiepropraxi.cz

www.neurocentrum.cz